Garantarea asigurarilor

Fondul de garantare al asiguratilor (FGA)

FGA s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantarea asiguratilor. Fondul este o schemă de garantare în domeniul asigurărilor și are drept scop protejarea creditorilor de asigurări de consecințele insolvenței unui asigurător. Lista societatilor de asigurare aflate in insolventa, se poate consulta aici.

Potrivit NORMEI nr. 25 din 15 iunie 2023 privind cotele contribuțiilor datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraților, pentru anul 2024, cotele procentuale se modifică după cum urmează:

a) contribuția permanentă:

(i) 4% pentru asigurări generale;

(ii) 0,4% pentru asigurări de viață;

b) contribuția specială pentru asigurări generale – 3%.

Cotele se aplică asupra volumului de prime brute încasate în perioada 1 ianuarie 2024-31 decembrie 2024 din activitatea de asigurări directe.

Ce atributii are Fondul de Garantarea asiguratilor?

Fondul are ca destinație garantarea asiguratilor, plata indemnizațiilor/despăgubirilor rezultate din contractele de asigurare facultative și obligatorii încheiate, în condițiile legii, cu societatea de asigurare față de care s-a dispus deschiderea procedurii de faliment, potrivit condițiilor de asigurare și în limita plafonului de garantare stabilit de Legea nr. 213/2015.

Fondul nu preia funcțiile unui asigurător și nu are obligația de a confirma valabilitatea polițelor de asigurare emise de asigurători și nici de a elibera certificat privind daunele înregistrate.

Fondul poate mandata scheme de garantare din domeniul asigurărilor sau entități interesate în protecția deținătorilor de polițe de asigurare din alte state, pentru a facilita demersurile întreprinse de creditorii de asigurări care au reședința obișnuită, domiciliul sau sediul principal pe teritoriul unui stat, altul decât România, în vederea obținerii despăgubirii/indemnizației cuvenite.

Garantarea asiguratilor

Fondul efectuează plăţi de indemnizații/despăgubiri rezultate din contractele de asigurare facultative și obligatorii, în condițiile legii, în cazul falimentului unui asigurător, cu respectarea plafonului de garantare prevăzut de lege de 500.000 lei pe un creditor de asigurare al asigurătorului în faliment.

Fondul poate desfășura și activitatea de administrator special în procedura de redresare financiară a asigurătorilor şi de lichidator în procedura de lichidare voluntară a asigurătorilor. Asigurătorii autorizați de Autoritatea de Supraveghere Financiară, inclusiv sucursalele acestora care își desfășoară activitatea pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, sunt obligați să contribuie la Fond în condițiile Legii nr. 213/2015.

ASF reglementează prin norme procedurile de constituire a Fondului de garantare a asiguraților prevăzut de Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților, de administrare și de utilizare a resurselor financiare ale acestuia, precum și procedura și condițiile de efectuare a plăților din disponibilitățile acestuia.

Demersuri necesare pentru deschiderea dosarului de daună de către Fondul de garantarea asiguraților

În ce situații se completează cererea de deschidere a dosarului de daună?

Cererea de deschidere a dosarului de daună se poate completa în situația în care s-a produs un eveniment asigurat acoperit de o poliță de asigurare în vigoare, în perioada cuprinsă între data publicării deciziei de închidere a procedurii de redresare financiară şi data denunţării contractelor de asigurare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii falimentului.

Când se completează cererea de deschidere a dosarului de daună?

Cererea de deschidere a dosarului de daună se poate formula între data publicării deciziei de închidere a procedurii de redresare financiară şi data denunţării contractelor de asigurare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii falimentului (conform art. 12 alin. (1) din Legea nr. 213/2015).

Cum se solicită deschiderea dosarului de daună?

Această solicitare se face prin completarea Cererii de deschidere a dosarului de daună prevăzută în anexa nr. 7 din Norma nr. 24/2019 privind Fondul de garantare a asiguraților şi transmiterea acesteia Fondului ( conform art. 12 din Legea nr. 213/2015 coroborat cu art. 14 din Norma nr. 24/2019).

Formulare în vederea deschiderii dosarului de dauna pentru un drept de creanță împotriva unei societăți de asigurare în insolvență:

1. Cerere deschidere dosar dauna – Anexa nr. 7 din Norma nr 24/2019 privind Fondul de Garantare a Asiguraților;

2. Declarație privind evenimentul – Anexa nr. 8 din Norma nr. 24/2019 privind Fondul de Garantare a Asiguraților.

Consulta site-ul FGA pentru formulare daune online.

Articole anterioare
Articole noi

Lasa un comentariu