Asigurare ROT

Incheie online Asigurare ROT destinata operatorilor de transport rutier pentru obtinerea licentei comunitara.

În situația în care operatorul de transport nu detine capitaluri proprii suficiente, aceasta poate demonstra îndeplinirea capacității financiare printr-o asigurare ROT.

Asigurare ROT - cerinte legale

În vederea respectării cerinței privind capacitatea financiară, operatorii de transport trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să demonstreze că dispune în fiecare an de capital în valoare totală de cel puțin 9.000 EUR, pentru primul autovehicul utilizat, de 5.000 EUR pentru fiecare autovehicul suplimentar cu o masă maximă autorizată care depășește 3,5 tone și de 900 EUR pentru fiecare autovehicul suplimentar cu o masă maximă autorizată care depășește 2,5 tone, dar nu depășește 3,5 tone;

b) să demonstreze că dispune în fiecare an de capital în valoare totală de cel puțin 1.800 EUR pentru primul vehicul utilizat și de 900 EUR pentru fiecare vehicul suplimentar utilizat, în cazul operatorilor de transport rutier de mărfuri pentru autovehicule sau combinații de vehicule a căror masă maximă autorizată depășește 2,5 tone, dar nu depășește 3,5 tone.

Operatorul de transport rutier este orice persoană fizică sau persoană juridică care exercită ocupaţia de transport de mărfuri/ persoane în scopuri comerciale. Licența comunitară este documentul care permite accesul operatorului de transport autorizat la piața transportului rutier.

Cerinta legala privind capitalurile si rezervele minime necesare desfasurarii activitatii de transport este reglementata de ORDONANȚA nr. 27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere si de REGULAMENTUL (CE) nr. 1071/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 21  octombrie 2009.

Calcul suma asigurata asigurare ROT ?

Suma asigurata (SA) sau Limita de raspundere (LR) la asigurarea ROT se stabileste dupa urmatoarea formula:

SA/LR asigurare ROT = Nivel capacitate financiara – Capitaluri proprii

Prin expresia “capitaluri proprii”, se intelege valoarea din rubrica “capitaluri proprii” mentionata in bilantul contabil al Asiguratului. Capacitatea Financiara reprezinta cerinta financiara minima legala pentru desfasurarea activitatii de operator rutier in conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1071/2009.

Ce acopera o asigurare ROT ?

Asigurarea ROT acopera rãspunderea Asiguratului pentru prejudicii materiale produse prin erori sau omisiuni comise fãrã intentie, unor beneficiari în timpul derulãrii unui contract de transport rutier efectuat în condiţiile legii si ca urmare a finalizãrii procedurilor judiciare de lichidare a Asiguratului, daca debitul cãtre persoana prejudiciatã nu s-a stins in urma consumarii capacitatii financiare proprii asiguratului, prin plati efectuate de catre debitorii sai.

Asigurarea acopera prejudiciile materiale aduse beneficiarilor in cazul lichidarii judiciare a transportatorului si cheltuieli suplimentare, cum sunt cele ocazionate de organizarea unor transporturi pentru onorarea contractelor deja incheiate, cheltuieli cu apararea in instanta, cheltuieli de judecata sau de expertiza.

Beneficiar/Client al Asiguratului este terţa persoană care beneficiază de serviciile transporturilor rutiere prestate de operatorul de transport, în baza unui contract, prejudiciat de către acesta şi îndreptăţit să primească despăgubirea, în cazul producerii sau apariţiei evenimentului asigurat.

Riscuri asigurare ROT

Se acopera daunele cauzate Clienţilor transportatorului, în timpul perioadei de asigurare, în legătură cu care Asiguratul a primit o plângere / cerere scrisă de despăgubire în timpul aceleiaşi perioade sau ulterior acesteia, dar înainte de a fi operat prescripţia extinctivă referitoare la dreptul păgubitului de a solicita repararea prejudiciului suferit.

Riscul asigurat în legătură cu care validează asigurarea este acela de producere de către Asigurat a unui prejudiciu patrimonial, efectiv, direct şi actual la data la care se solicită repararea lui.

Cheltuielile acoperite sunt:

a) cele efectuate de către Asigurat în procesul civil, dacă a fost obligat la desdăunare, decurgând din evenimente asigurate produse în perioada de valabilitate a poliţei;

b) cele efectuate de către terţul păgubit în procesul civil, în scopul obligării Asiguratului la plata unor despăgubiri.

Acoperirea teritoriala a asigurarii ROT

Acoperirea teritoriala conferita de asigurarea ROT este oferita companiilor care efectueaza transporturi interne si internationale. Polita acopera expunerea companiei de transport conform legislatiei in vigoare.

Restrictii de acoperire asigurare ROT

Asiguratorul nu va raspunde in niciun caz daca Asiguratul se afla inainte de intrarea in vigoare a politei sub incidenta oricarei proceduri de prevenire a insolventei sau de insolventa prevazute de legea nr 85/2014.

Obligatiile asiguratului pentru asigurarea ROT

 • Sa administreze cu profesionalism afacerile, respectând legislaţia în vigoare si sa adopte mãsuri economice care sã ducã la prevenirea aparitiei evenimentelor asigurate.
 • Sa tina o evidenta contabilã clarã din care sã se poata verifica oricând cu usurinta situatia facturilor achitate, neachitate, termenele scadente si ordinele de platã cu care s-au achitat facturi cãtre furnizori ori alte debite.
 •  În cazul producerii evenimentului asigurat, Asiguratul/Contractantul trebuie sa:
  • a. sa anunţe în scris Asiguratorul, în termen de 3 zile calendaristice de la primirea cerererii la sediul social, despre suma pretinsã şi despre evenimentul care a dat naştere respectivei cereri;
  • b. sa prezinte Asiguratorului orice documente relevante în legaturã cu evenimentul care a dat nastere cerererii de reparare a prejudiciului.
  • c. sa permita reprezentantilor autorizati ai Asiguratorului sã facã propriile investigatii în legãturã cu evenimentul care a dat naştere cerererii de reparare a prejudiciului şi cu mãrimea prejudiciului;
 • Sa întreprinda toate demersurile legale necesare recuperãrii prejudiciului de la cel/cei rãspunzãtor/rãspunzãtori de producerea daunei, in situatia în care evenimentul care a dat naştere cererii de reparare a prejudiciului este imputabil unei persoane fizice sau juridice (care prin omisiuni sau rea credinţã a ascuns informatii ce puteau duce la evitarea producerii evenimentului);
 • Sã întreprindã toate actiunile judiciare si extrajudiciare necesare pentru a conserva dreptul de regres al Asiguratorului.