Asigurare garantii pentru participare la licitatii, buna executie, de mentenanta si sau alte forme de garantii, pentru antreprenori care deruleaza contracte de achizitii publice.

Asigurarea de garantii este un instrument financiar des intalnit la licitatii pentru ca faciliteaza accesul la contractele de achizitii publice. Polita de asigurare de garantii este o varianta mai accesibila pentru antreprenori, decat scrisoarea de garantie bancara.

Solicita informatii pentru incheierea asigurarilor de garantii.

1. Asigurare garantii participare licitatie

Asigurarea de garantii pentru participarea la licitatii este conceputa pentru a proteja prestatorul si beneficiarul licitatiei in cazul in care ofertantul castiga licitatia, dar nu poate indeplini obligatiile contractuale. Polita de asigurare este cea mai facila modalitate de a constitui garantia de participare la licitatii.

Este important sa luati in considerare asigurarea ca instrument de garantare, inainte de a participa la o licitatie, mai ales daca sunteti o intreprindere mica sau mijlocie. Asigurarea de garantii este acceptata de autoritatile contractante, iar costul acesteia este inferior scrisorii de garantie bancara.

Pentru oferta asigurare garantii transmiteti pe email fisa de date/ anuntul de participare sau completati formularul de asigurare specific mentionat mai jos. 

Cat costa asigurarea de garantie pentru participarea la licitatie?

O polita de asigurare de garantie pentru participare la licitatie, incheiata pentru un contract de achizitie cu o valoare mica, va costa aproximativ 250 – 300 Lei. Daca valoarea estimata a contractului este mai mare, prima de asigurare se poate majora. 

Pretul asigurarii de participare la licitatie depinde de nivelul de garantie solicitat de autoritatea contractanta. Cuantumul garantiei de participare este de 1 % – 2%, in functie de valoarea estimata. In cazul in care procedura se desfasoara pe loturi, valoarea garantiei de participare se raporteaza la valoarea estimata a fiecarui lot.

Perioada de valabilitate a garantiei de participare, fie va fi egala cu perioada de valabilitate a ofertei, fie se va exprima printr-un numar fix de zile, care se va raporta la termenul limita de primire a ofertelor.

Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

2. Asigurare garantii de buna executie si/ sau mentenanta

Polita de asigurare a garantiei de buna executie a contractului, are in vedere protejarea beneficiarului contractului fata de riscul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor contractuale asumate.

Asigurarea de garantie pe perioada de mentenanta a contractului este instrumentul de garantare prin care beneficiarul este asigurat ca executantul va remedia orice defecte aparute dupa finalizarea lucrarilor.

Pentru oferta asigurare garantii buna executie si/ sau mentenanta transmiteti pe email fisa de date/ anuntul de participare sau completati formularul de asigurare specific mentionat mai jos. 

3. Asigurare garantii AFM (Administratia Fondului de mediu)

Asigurarea de garantie AFM (Administratia Fondului de Mediu) este destinata pentru instalatorii autorizati pentru Programul Casa Verde Fotovoltaice.

Aceasta asigurare este impusa prin Ghidul de Finanțare si este angajamentul irevocabil și necondiționat prin care o societate de asigurare se obligă, la solicitarea instalatorului validat și în considerarea contractului de participare, să plătească valoarea acesteia către AFM în situația în care instalatorul nu execută sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin contractul de participare.

Vezi AICI mai multe informatii despre asigurarea de garantie AFM.

4. Asigurare garantii returnarea avansului

Garantia de returnare a avansului garanteaza restituirea de catre debitor a sumelor pe care creditorul le-a platit sub forma de avans pentru prestarea serviciilor sau achizitionarea unor produse. 

5. Alte asigurari de garantii: garantii vamale, garantii de buna plata

Asigurarea pentru garantii vamale garanteaza plata taxelor vamale, a taxelor anti-dumping/anti subventie, a accizelor si a TVA-ului, de la caz la caz. Societatea de asigurare se angajeaza sa achite datoria vamala in situatia in care nu sunt indeplinite obligatiile de import.

Asigurarea de garantii de buna plata este un instrument de garantare acceptat de beneficiarul unui contract (Beneficiar al politei). Scopul asigurarii este de a despagubi Beneficiarul in cazul în care Asiguratul/Contractorul nu isi indeplineste obligatiile stipulate in contract cu privire la returnarea sumei inaintate cu titlu de avans.

Principalele trei avantaje ale asigurarii de garantii:

1. Cost redus fata de scrisorile de garantie bancara

2. Emitere rapida a politei de asigurare conform legislatiei achizitiilor publice

3. Nu trebui sa depui cash colateral

Informatii despre asigurarea de garantii

Intrebari si raspunsuri despre asigurare garantii

Ce garanteaza asigurarea de participarea la licitatii?

 • Ofertantul si-a retras oferta in perioada de valabilitate;
 • Oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul nu a constituit garantia de buna executie;
 • Oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica.

Avantajele unei asigurari de garantii fata de scrisoarea de garantie bancara?

 • Participarea la mai multe proceduri de achizitie
 • Nu se blocheaza fonduri
 • Consilierea de specialitate
 • Emiterea rapida a garantiei

Ce nu se asigura?

 • Cheltuielile de judecată ca urmare a apariţiei unui litigiu între Asigurat şi Beneficiar;
 • Excluderile mentionate in conditiile de asigurare

Ce restricții de acoperire contine asigurare?

 • Cererea de despăgubire a fost depusă în afara perioadei de asigurare;
 • Neindeplinirea obligaţiilor decurgând din contractul de asigurare;
 • Se constată reaua credință în legătură cu producerea oricărui eveniment asigurat.

Cadrul legislativ privind contractele de achizitii publice si garantii

Vezi NORME METODOLOGICE din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale.

Vezi NORME METODOLOGICE din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

Vezi HOTĂRÂRE nr. 375 din 18 martie 2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, a Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, precum și a anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Reglementari ASF pentru asigurarile de garantii

NORMA ASF nr. 32 din 13 decembrie 2021reglementeaza activitarea privind asigurările de garanții. Asigurările de garanții care fac obiectul normei 32 sunt:

a) asigurări condiționate,

b) asigurări necondiționate.

Asigurarile de garantii conditionate

Asigurările de garanții condiționate, sunt cele care prevăd obligația societății de a plăti o indemnizație beneficiarului sub condiția faptului că producerea riscului asigurat este constatată ca urmare a verificărilor proprii efectuate de societate, conform dispozițiilor stipulate în asigurarea de garanție, cunoscute de beneficiar la momentul acceptării asigurării.

Asigurarile de garantii neconditionate

Asigurările de garanții necondiționate, sunt cele care îndeplinesc următoarele cerințe:

a) prevăd obligația societății ca, la prima cerere a beneficiarului sau alte expresii similare, să plătească acestuia o indemnizație în cazul producerii riscului asigurat, constatate pe baza cererii formulate în scris de beneficiar, însoțită de declarația acestuia cu privire la culpa exclusivă a asiguratului, obligațiile garantate care nu au fost respectate de asigurat și modul de calcul al sumei pretinse pentru repararea prejudiciului, conform dispozițiilor stipulate în asigurarea de garanție, cunoscute de beneficiar la momentul acceptării asigurării;

b) plata indemnizației nu este condiționată de recunoașterea culpei de către asigurat ori de acordul acestuia; societatea efectuează plata indemnizației independent de existența unei dispute între asigurat și beneficiar cu privire la temeinicia cererii de plată și/sau a sumei pretinse;

c) plata indemnizației nu este condiționată de prezentarea de către beneficiar și/sau asigurat a altor documente decât cele prevăzute la lit. a);

d) plata indemnizației nu este condiționată de refuzul ori imposibilitatea asiguratului de a plăti beneficiarului suma pretinsă;

e) prevăd obligația societății de a efectua plata sumei pretinse de beneficiar, în limita prejudiciului creat și a sumei asigurate, în termenul maxim prevăzut de asigurarea de garanție, dar care nu poate fi mai mare de 30 de zile de la data primirii cererii de plată și a documentelor menționate la lit. a), cu excepția cazului în care părțile convin altfel și a situației în care beneficiarul este despăgubit în mod direct de către asigurat;

f) prevăd dreptul societății de a nu efectua plata indemnizației conform cererii beneficiarului în caz de neconformitate a documentelor transmise de beneficiar cu eventualele cerințe privind modalitatea de întocmire și transmitere, expres menționate în asigurare, cu condiția ca acestea să fi fost cunoscute de beneficiar la momentul acceptării asigurării.