Dauna asigurare garantii

Ce faci daca beneficiarul solicita dauna la o asigurare garantii?

Potrivit contractelor de asigurare de garantii, asiguratorul isi asuma dauna provocata beneficiarului, pentru neindeplinirea de asigurat a obligatiilor garantate.

Data limită de transmitere a solicitării de plată este data expirării valabilității acestei garanții iar dacă aceasta este o zi nelucrătoare, ziua lucrătoare imediat următoare.

Modul de constituire al garantiilor de participare la licitatie si de buna executie, este reglementat de HG nr. 419 din 8 iunie 2018 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii.

asigurare garantii_optimized

Reglementari in caz de dauna asigurare garantii licitatii

Avizarea daunei la asigurarea de garantii licitatii presupune furnizarea:

 • unei declaratii autentice semnata de reprezentantul legal al BENEFICIARULUI cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin ofertantului prin oferta de participare la licitatie;
 • toata documentația necesara pentru soluționarea dosarului de dauna garantii.
asigurare garantii_optimized

Reglementari in caz de dauna asigurare garantii buna executie

Comunicarea cererii de despagubire se realizeaza in termenul stabilit prin conditiile de asigurare, insotita de:

 • declaratia reprezentantului legal al BENEFICIARULUI in care sa descrie situatia de fapt si sa indice obligatiile contractuale neindeplinite;
 • documentatia care sa ateste culpa asiguratului;
 • dovada notificarii prealable a asiguratului, privind plata prejudiciului invocat.

Informatii si documente minime solicitate de Asigurator:

 • facturi, procese verbale de receptie, situatii de lucrari, grafice de executie, etc.;
 • documente contabile care sa reflecte situatia financiara a societatii;
 • acordul sau dezacordul fata de solicitatrea de despagubire a beneficiarului.

Obligatiile asiguratului in caz de dauna:

 • sa aduceti la cunostinta, in scris, in termenul stabilit, despre orice solicitare de despagubire primita de la Beneficiar si care ar putea intra sub incidenta Clauzei de Garantare, impreună cu detalii privind solutionarea acesteia;
 • sa platiti sumele solicitate de Beneficiar, in conditiile in care acestea sunt datorii certe, lichide si exigibile, in baza Contractului incheiat intre dumneavoastra si Beneficiar si a prevederilor Clauzei de Garantare;
 • sa depuneti toate eforturile pentru procurarea si conservarea lichiditatilor (in casierie si/sau conturi bancare) in vederea efectuarii platii datoriei catre Beneficiar si/sau catre Asigurator, in cazul in care despagubirea sau parte a acesteia a fost platită de compania de asigurare.

ASIGURATORUL nu acorda despagubiri in cazul in care culpa Asiguratului este provocata de excluderile mentionate in Conditiile de asigurare.

Cand poate beneficiarul sa solicite executia garantiei?

Autoritatea/entitatea contractanta poate emite pretentii asupra garantiilor in cazul in care:

 • ofertantul dovedeste un comportament necorespunzator pe perioada implicarii sale in procedura de atribuire, sau
 • cand contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract.
Articole anterioare
Articole noi

Lasa un comentariu